Курс Счетоводство за начинещи в Пловдив

Курс Счетоводство за начинаещи

Подходящ както за напълно начинаещи, така и за хора с опит в документооборота на фирмите. За всички, които искат да задълбочат и осъвременят своите знания в областта на счетоводството. За собственици и управители на малък и среден бизнес, които искат да да са запознати с тънкостите на счетоводното отчитане. За фрийлансъри, които стартират бизнес или искат да имат по-добри познания за счетоводната документация. За хора, които търсят ново поле за изява като счетоводител и искат да повишат професионалната си квалификация. Курсът е подходящ и за студенти, като дава много практически казуси и реални задачи с практически опит.


Счетоводна отчетност и законодателство

След курсът ще получите базисни знания, свързани със законодателството на фирмата и счетоводната отчетност, която обхваща основите на счетоводното отчитане във фирмата. Ще разберете и приложите на практика работата с първични счетоводни документи, същността на имуществото на фирмата, на ресурсите, които тя стопанисва и управлява, както и за приноса на счетоводството в начините на тяхното ефективно изразходване. Ще сте запознати с актуалните промени и ще можете да следите законовата рамка. Ще придобиете опит, благодарение на многото казуси и задачи, които ще решите по време на обучението.


Необходими познания: общи компютърни умения и аналитично мислене.

Продължителност: 6 седмици - 9 вечери от 18:30, или 6 дни събота/неделя от 9:30 или 14:30, в зависимост от вашата заетост.

Бонус: неограничен достъп до тайна Facebook група за безплатни консултации.

Учебни материали: безплатен учебник от 80 страници.

Сертификат: на успешно завършилите курса и справили се с всички упражнения се издава валиден в ЕС сертификат. Възможно е издаване на сертификат и на английски език.

Методика на преподаване: интензивно обучение от практик в бранша с дългогодишен опит с много примери и казуси от практиката и теоретично въведение за всяка тема.

Курсът се провежда в залите на Мицев център Пловдив, ул. Гурко 16.


Цена: 248 лв.

Индивидуална консултация/обучение: 48 лв. на учебен час, минимум 2 часа.
За фирми: към цената се начислява 20% ДДС.

Вижте календар на стартиращите курсове.

Информация и записване на тел. 0888 73 52 52 (9:00 - 20:00)

Тел. 0888 735252

Знаете ли, че според водещи изследователи, ефективността на обучението зависи до 80% от преподавателя?

Програма на курса

1. Създаване на фирма. Процедура за регистрация на нова фирма. Законодателно обоснованите стъпки, които трябва да направим, за да заработи нашия бизнес коректно.Проявление на законодателството върху дейността на фирмата.

2. Обща характеристика на счетоводството. Обекти на счетоводството, които трябва да познаваме, за да създадем условия за успех в бизнеса.

3. Ресурсите като обект на управление във фирмата. Две проявления на ресурсите – като средство за осъществяването на производството на стоки и услуги, а също така и като източници на средства. Балансова логика и мислене.

4. Оценка и калкулация – способи на счетоводния метод. Приходи и разходи. Двете страни на стопанската дейност, от чието управление зависи бизнес успеха. Приходите и разходите като обект на счетоводното отчитане. Счетоводната логика на приходите и разходите.

5. Счетоводен баланс и балансово обобщаване - способ на счетоводния метод.

6. Документацията – способ на счетоводния метод. Първични счетоводни документи-изисквания към съдържанието им и включването им в документооборота на фирмата. Вторичните счетоводни документи – съдържание и участие в документооброта на фирмата.

7. Счетоводни сметки - способ на счетоводния метод. Видове счетоводни сметки. Логика на използването на видовете счетоводни сметки.Системата на счетоводните сметки. Структура на счетоводната сметка.

8. Двустранното счетоводно записване – способ на счетоводния метод. Логика на промените във счетоводните сметки. Текущи счетоводни записвания. Логика на воденето на счетоводни сметки.

9. Инвентаризация – способ на счетоводния метод. Условия за провеждане на инвентаризация. Резултати от инвентаризацията. Документи в инвентаризацията. Отражение на документите в счетоводната система на фирмата.

Програмата е одобрена от научния отдел на Мицев център на заседание януари 2020

Същност на счетоводството

В днешно време счетоводството често се описва като „езикът на бизнеса“, тъй като е средството за представяне на отчетна финансова информация за активите, пасивите, капитала, приходите и разходите и паричните потоци на дадено предприятие, която информация може да се използва от различни групи от хора – потребители на информация, за вземане на икономически решения.

Счетоводството е с хилядолетна история. Най-ранните счетоводни записи, които водят началото си отпреди повече от 7000 години, са открити в Месопотамия. Хората от това време са използвали примитивни счетоводни способи, за да записват количеството добита реколта от зърно и броя на добитъка. През вековете счетоводството се развива и усъвършенства с развитието на стопанската дейност.

Счетоводството позволява на дадена компания да анализира финансовите си резултати от бизнеса въз основа на различни показатели като например нетната печалба.

Защо е необходимо счетоводството?

Счетоводството е наука, която систематично отразява (описва) стопанските операции в едно предприятие, за да може да представи по подходящ начин неговото финансово състояние към определен момент или в развитие за определен период от време.

Още преди създаване на фирмата трябва да се потърсят услугите на счетоводен специалист. Организацията на счетоводната отчетност, данъчното оптимизиране, осигурителната тежест – това са ключови параметри, които трябва да се заложат още при планиране и създаване на една организация. Защото липсата на счетоводно обслужване още от самото начало би довело до сериозни неприятности както с данъчните органи, така и с клиенти и партньори.

Счетоводна политика

Съвкупност от принципи, изходни положения, концепции, правила, бази и процедури, които предприятието възприема за отчитане на дейността си. Значението на счетоводната политика се определя от същността u, което ни дава начина на счетоводното отчитане за отделните отчетни периоди.

Възприемането на счетоводната политика като съвкупност от счетоводен инструментариум и конкретни действия я превръща в ръководно начало при осъществяване на текущото управление на дейността. Непрекъсната еволюция на счетоводната политика предполага нейната индивидуалност в различните предприятия, независимо че е възможно да се разработват универсални модели на база определени условности.

Законовите изисквания определят рамката, което налага предприятието да конкретизира своя счетоводен модел. Разработената от всяко предприятие счетоводна политика трябва да съответствува на: Принципите, определени от Закона за счетоводство Изискванията, определени в Закона за счетоводството МСС и НСС Вътрешни нормативни актове на предприятието, отразяващи спецификата на дейността му.

Защо да изберете нас?

Предлагаме това, което ще Ви направи успешни!
Благодарение на контакти с отдели Човешки ресурси в много организации, създаваме и развиваме отворени курсове за най-търсените специалисти на пазара на труда.

Интензивно обучение по официални учебни програми
На база материали на водещите американски и европейски компании в бранша, създадохме и верифицирахме отлично работещи учебни програми и методики. Натрупахме богат опит в създаване на персонализирани обучения и материали за да отговорим на конкретни нужди.

Имаме много натрупан опит и го споделяме с Вас
В Мицев център годишно организираме над 50 курса в Пловдив и региона. Нашите курсисти успешно се реализират на пазара на труда и ефективно прилагат наученото в курсовете. Обучаваме служители на десетки големи предприятия и фирми в цяла България. Регулярно организираме семинари, някои от които са напълно безплатни.

MC150 Курс Счетоводство за начинаещи, Счетоводна отчетност и законодателство