Курс ТРЗ и Личен състав в Пловдив

Курс ТРЗ, Личен състав и социално осигуряване с Excel за начинаещи

Подходящ както за напълно начинаещи, така и за хора с опит в документооборота на фирмите. За всички, които искат да задълбочат и осъвременят своите знания в областта на много променливото трудово законодателство, осигуряване и обработка с Excel. За хора, които търсят ново поле за изява и искат да повишат професионалната си квалификация. Курсът е подходящ и за студенти, като дава много практически казуси и реални задачи.


Вижте подробно всички промени за 2024 година!

След курсът ще можете да подготвяте необходимите документи към НАП и НОИ. Ще познавате трудовото законодателство и специфичните изисквания. Ще можете да изготвите ведомост заплати, съобразно работното време на служителите. Освен с Excel, ще познавате един от най-известните програмни продукти за обработка и калкулиране на заплати. Ще сте запознати с актуалните промени и ще можете да следите законовата рамка. Ще придобиете опит, благодарение на многото казуси и задачи, които ще решите по време на обучението. Ще можете сами да изграждате Excel таблици за обработка и пресмятане на данните.


Необходими познания: общи компютърни умения и аналитично мислене.

Продължителност: 10 вечери от 18:30, или 7 дни събота/неделя от 9:30 или 14:30, в зависимост от вашата заетост.

Учебни материали: безплатен учебник от 112 страници.

Сертификат: на успешно завършилите курса и справили се с всички упражнения се издава валиден в ЕС сертификат. Възможно е издаване на сертификат и на английски език.

Методика на преподаване: интензивно обучение от практик в бранша с дългогодишен опит с много примери и казуси от практиката и теоретично въведение за всяка тема.

Курсът се провежда в залите на Мицев център Пловдив, ул. Гурко 16.


Цена: 380 лв.

Вижте календар на стартиращите курсове.

Информация и записване на тел. 0888 73 52 52 (9:00 - 20:00)

Тел. 0888 735252

Знаете ли, че според водещи изследователи, ефективността на обучението зависи до 80% от преподавателя?

Програма на курса

1. Нормативна уредба. Кодекс на труда. Възникване на трудови правоотношения. Видове трудови договори. Форма на трудов договор. Съдържание на трудово досие. Длъжностна характеристика. Уведомление по чл.62 ал.3 от КТ – съдържание. Създаване на документи от практиката. Приложение на Excel в ТРЗ.

2. КТД – колективен трудов договор. Изменение на трудовите правоотношения. Прекратяване на трудовото правоотношение, общи основания за прекратяване, закрила при уволнение, уведомление за НАП. Наказания и поощрения. Казуси с подготовка на необходими документи за служителя, фирмата и НАП.

3. Кодекс за социално осигуряване – КСО. Принципи на осигуряването. Осигурителни вноски. Минимални и максимални осигурителни прагове, примерна таблица. Видове обезщетения и помощи от ДОО. Пресмятане на обезщетения. Изчисляване на фиш за заплата с Excel.

4. Наредба за работното време, почивките и отпуските – НРВПО. Разпределение на работното време. Видове отпуски. Казуси за разпределение и отчитане на работното време, попълване на форми и справки. Автоматизиране на Форма 76 с Excel. Отчитане на сумарно работно време с Excel.

5. Наредба за медицинската експертиза. Ред за издаване на болнични листи. Видове болнични. ТРЗ справки и отчети. Подготовка и изготвяне на отчети и справки с Excel. Примери от практиката, изисквания и обработка на документи. Пресмятане с Excel на болничен 3 дни от работодател.

6. Изготвяне на ведомост за заплати и рекапитулации с Excel. Представяне на програмен продукт, видове продукти на пазара, възможности, насоки за избор на продукт. Обработка и изчисляване на заплати. Работа със справки в програмния продукт. Подготвяне и предаване на данни за НАП – Декларация 1 и Декларация 6. Казуси от практиката.

Програмата е одобрена от научния отдел на Мицев център на заседание септември 2020

ТРЗ

ТРЗ, или Труд и работна заплата е дейност по управление на работната сила по отношение назначаването на работа, включващо всички юридически, финансови и други задачи, свързани с администрацията на трудови договори. Включва изплащане на работни заплати, ваучери за храна, медицински абонаментни програми, признати разходи за транспорт и други.

Дейностите по ТРЗ и Личен състав са едни от най-сложните и бързо променящи се материи в счетоводната дейност, изискващи изключителна компетентност на счетоводителя и постоянното му информиране.

Кодекс на труда

Урежда трудовите отношения между работника или служителя и работодателя. Той цели да осигури свободата и закрилата на труда, справедливи и достойни условия на труд. Също така осъществяване на коректен социален диалог между работниците, работодателите и държавата за уреждане на трудовите отношения.

В Кодексът на Труда са уредени отделните видови трудови договори, тяхното сключване, форма и съдържание; правата и задълженията на Работник и Работодател и санкциите, в случай на тяхното неспазване. В обхвата на КТ са включени още и начините за прекратяване на трудовите правоотношения, дисциплинарна и имуществена отговорност и видовете обезщетения.

Трудов договор

Съгласно чл.128б от КТ, работодателят е длъжен да води трудово досие на всеки работник и служител, като то трябва да се създаде при постъпване на работа и да съдържа необходимите документи във връзка с възникването, съществуването, изменението и прекратяването на трудовото правоотношение. Задължителните документи за сключване на трудов договор са посочени в Наредба № 4 от 11.05.1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов до­говор на МТСГ. За една част от документите са приложими копия, а други се съхраняват в оригинал.

Трудовият договор задължително се сключва в писмена форма в два екземпляра – единият екземпляр получава работникът или служителят, а другият остава за работодателя. Минималните реквизити, които трябва да се съдържат в трудовия договор се регламентират от КТ, както и в неговите допълнителни разпоредби.

Трудово досие

Комплект от писмени документи, касаещи трудовото правоотношение на работника или служителя. Поддържането на трудовото досие, изготвянето на някои от документите и съхранението им е задължение и отговорност на работодателя (чл.128б ал.1 от КТ). За съхранението и начина на водене на личното трудово досие няма специална нормативна уредба. Воденето на такова досие, за всеки работник и служител обаче е задължително, тъй като документите от досиетата се представят при проверки от органите упражняващи контрол по спазването на трудовото законодателство, при възникнали трудови спорове, които се решават от съда, както и в други случаи при необходимост.

Наредба за работното време, почивките и отпуските

Работното време е част от жизненото време. Измерва се с общоприетите единици – час, месец, година. Работното време създава задължения за двете страни: за работодателя е задължението да го организира, разпредели и да създаде условия за уплътняването му; за работника – да го спазва и насища с трудова дейност.

Продължителността на работното време се договаря между страните и е един от съществените елементи в трудовия договор. Работното време има значение и за други права и задължения на страните, като например е свързано пряко трудовото възнаграждение при повременната система на заплащане; има пряко значение и за спазване на трудовата дисциплина; трудовия стаж като съгласно правилата за изчисляването на трудовия стаж за 1 ден се зачита времето, през което работникът е отработил поне половината от законно установеното работно време.


Защо да изберете нас?

Предлагаме това, което ще Ви направи успешни!
Благодарение на контакти с отдели Човешки ресурси в много организации, създаваме и развиваме отворени курсове за най-търсените специалисти на пазара на труда.

Интензивно обучение по официални учебни програми
На база материали на водещите американски и европейски компании в бранша, създадохме и верифицирахме отлично работещи учебни програми и методики. Натрупахме богат опит в създаване на персонализирани обучения и материали за да отговорим на конкретни нужди.

Имаме много натрупан опит и го споделяме с Вас
В Мицев център годишно организираме над 50 курса в Пловдив и региона. Нашите курсисти успешно се реализират на пазара на труда и ефективно прилагат наученото в курсовете. Обучаваме служители на десетки големи предприятия и фирми в цяла България. Регулярно организираме семинари, някои от които са напълно безплатни.

Всички цени са крайни с включен данък върху добавената стойност