Excel accrintm функция

Връща натрупаната лихва за ценни книжа, по които се плаща лихва при погасяване.

Синтаксис

ACCRINTM(издание; разчет; ставка; пар, [база])


Синтаксисът на функцията има следните аргументи:


Издание - Задължително. Датата на издаването на ценната книга.

Разчет - Задължително. Датата на сделката с ценната книга. Датата на сделката е датата след датата на издаване, когато книгата е продадена на купувача.

Ставка - Задължително. Годишната лихва на купона на ценната книга.

Пар - Задължително. Номиналната стойност на ценната книга. Ако изпуснете пар, ACCRINT използва $1000.

Честота - Задължително. Броят на купонните плащания за година. За годишни плащания честота = 1; за шестмесечни честота = 2; за тримесечни честота = 4.

База - Незадължително. Типът на годишната база, която се използва.


В курсовете на Мицев център разглеждаме повечето функции в Excel, вижте курсовете тук!


Excel функциии

Всяка функция може да се въведе от клавиатурата съвсем нормално, като се започне със знака равно (=). С натискане на клавиша TAB или изписване на цялата функция, Excel автоматично превръща името на функцията в главни букви и добавя скоби. За улеснение на потребителя стандартните функции са записани в списък. Той се активира чрез бутона fx вляво от Formula bar.

В прозореца на функцията се намира информация за самата функция и отделни полета за аргументите и. При избор на аргумент се извежда помощна информация за аргумента. Това е удобен начин да въвеждаме непознати функции или да разглеждаме как са ползвани в таблицата нови функции.


Вижте всички Excel функции тук!


Excel функции за обучение и курсове