Всички Excel функции

Функциите в Excel са част от формули. Чрез тях се извършват сложни математически, финансови, логически и други изчисления или сравнения на данни. Функциите представляват дума, след която в скоби се задават аргументи. Някои прости функции са без аргументи, но има и такива с по няколко задължителни аргумента. Всяка функция има собствена логика на работа и изисквания към аргументите. Познаването на функциите дава възможност за задълбочена работа с продукта и много по-голяма ефективност и успех в работата. Ето списък на почти всички функции в Excel:

abs функция - връща абсолютната стойност на число

accrint функция - връща натрупаната лихва за ценна книга, която изплаща периодична лихва

accrintm функция - връща натрупаната лихва за ценна книга, която изплаща лихва при падежа

acos функция - връща аркускосинуса на число

acosh функция - връща обратния хиперболичен косинус от число

acot функция - връща аркускотангенса на число

acoth функция - връща хиперболичния аркускотангенс на число

address функция - връща препратка в текстов вид в единична клетка от работен лист

aggregate функция - връща сбор в списък или база данни

amordegrc функция - връща амортизацията за всеки счетоводен период, като използва коефициент на амортизация

amorlinc функция - връща амортизацията за всеки счетоводен период

and функция - връща true, ако всички аргументи са true


... скоро и останалите функции.


Excel функции за обучение и курсове