Excel address функция

Можете да използвате функцията ADDRESS за получаване на адреса на дадена клетка в работен лист, като зададете конкретни номера за ред и колона. Например ADDRESS(2;3) връща $C$2. Друг пример – ADDRESS(77;300) връща $KN$77. Можете да използвате други функции, например функциите ROW и COLUMN, за да дадете аргументи за номер на ред и колона за функцията ADDRESS.

Синтаксис

ADDRESS(ред_ном; колона_ном; [абс_ном]; [a1]; [лист_текст])


Синтаксисът на функцията има следните аргументи:


ред_ном - Задължително. Числова стойност, която задава номера на реда, който ще се използва в препратката към клетката.


колона_ном - Задължително. Числова стойност, която задава номера на колоната, който ще се използва в препратката към клетката.


абс_ном - Незадължително. Числова стойност, която задава типа на върната препратка.


A1 - Незадължително. Логическа стойност, която задава стила на препратката като A1 или R1C1. При стила A1 колоните са надписани с букви, а редовете – с числа. При стила на препратки R1C1 и колоните, и редовете са надписани с числа. Ако A1 е TRUE или пропуснато, функцията ADDRESS връща препратка в стил A1, а ако е FALSE, функцията ADDRESS връща препратка в стил R1C1.


лист_текст - Незадължително. Текстова стойност, която задава името на работния лист, който да се използва като външна препратка. Например формулата =ADDRESS(1;1;;;"Sheet2") връща Лист2!$A$1. Ако аргументът лист_текст е пропуснат, не се използва име на лист и адресът, върнат от функцията, препраща към клетка в текущия лист.


В курсовете на Мицев център разглеждаме повечето функции в Excel, вижте курсовете тук!


Excel функциии

Всяка функция може да се въведе от клавиатурата съвсем нормално, като се започне със знака равно (=). С натискане на клавиша TAB или изписване на цялата функция, Excel автоматично превръща името на функцията в главни букви и добавя скоби. За улеснение на потребителя стандартните функции са записани в списък. Той се активира чрез бутона fx вляво от Formula bar.

В прозореца на функцията се намира информация за самата функция и отделни полета за аргументите и. При избор на аргумент се извежда помощна информация за аргумента. Това е удобен начин да въвеждаме непознати функции или да разглеждаме как са ползвани в таблицата нови функции.


Вижте всички Excel функции тук!


Excel функции за обучение и курсове