Excel aggregate функция

Връща сбор в списък или база данни. Функцията AGGREGATE може да прилага различни агрегатни функции към списък или база данни с опция за игнориране на скритите редове и и грешните стойности.

Форма за препратка

AGGREGATE (функция_ном; опции; препр1; [препр2];...)


Синтаксис за масив

AGGREGATE (функция_ном; опции; масив; [k])


Синтаксисът на функцията има следните аргументи:


Функция_ном - Задължително. Число от 1 до 19, което указва коя функция да се използва. Докато въвеждате аргумента функция_ном при въвеждането на функцията AGGREGATE в клетка на работния лист, ще виждате списък с всички функции, които можете да използвате като аргументи.


Опции - Задължително. Числова стойност, която определя кои стойности да се пренебрегват в диапазона за изчисление за функцията. Забележка: Функцията няма да игнорира скрити редове, вложени междинни суми или вложени обединения, ако аргументът за масив включва изчисление, например: =AGGREGATE(14;3;A1:A100*(A1:A100>0);1)


Препр1 - Задължително. Първият числов аргумент за функции, които приемат множество числови аргументи за които искате агрегатната стойност.


Препр2,... - Незадължително. От 2 до 253 числови аргумента, за които искате агрегатната стойност.


За функциите, които приемат масив, препр1 е масив, формула за масив или препратка към диапазон от клетки, за които търсите агрегатната стойност. Препр2 е втори аргумент, който се изисква за определени функции. Следните функции изискват аргумент препр2:

LARGE(масив;к)

SMALL(масив;к)

PERCENTILE.INC(масив;к)

QUARTILE.INC(масив;кварт)

PERCENTILE.EXC(масив;к)

QUARTILE.EXC(масив;кварт)


Опция - Поведение:

0 или пропуснато - Игнорират се вложените функции SUBTOTAL и AGGREGATE

1 - Игнорират се скритите редове, вложените функции SUBTOTAL и AGGREGATE

2 - Игнорират се грешните стойности, вложените функции SUBTOTAL и AGGREGATE

3 - Игнорират се скритите редове, грешните стойности, вложените функции SUBTOTAL и AGGREGATE

4 - Нищо не се игнорира

5 - Игнорират се скритите редове

6 - Игнорират се грешните стойности

7 - Игнорират се скритите редове и грешните стойности


Функция_ном е число от 1 до 19, което указва коя функция да се използва:

1 - AVERAGE

2 - COUNT

3 - COUNTA

4 - MAX

5 - MIN

6 - PRODUCT

7 - STDEV.S

8 - STDEV.P

9 - SUM

10 - VAR.S

11 - VAR.P

12 - MEDIAN

13 - MODE.SNGL

14 - LARGE

15 - SMALL

16 - PERCENTILE.INC

17 - QUARTILE.INC

18 - PERCENTILE.EXC

19 - QUARTILE.EXC


Функцията AGGREGATE е предназначена за колони с данни или вертикални диапазони. Тя не е предназначена за редове с данни или хоризонтални диапазони. Когато например правите междинна сума за хоризонтален диапазон, като използвате опция 1, като например AGGREGATE(1; 1; препр1), скриването на колона не засяга стойността на агрегатната сума. Обаче скриването на ред във вертикален диапазон засяга агрегата.


В курсовете на Мицев център разглеждаме повечето функции в Excel, вижте курсовете тук!


Excel функциии

Всяка функция може да се въведе от клавиатурата съвсем нормално, като се започне със знака равно (=). С натискане на клавиша TAB или изписване на цялата функция, Excel автоматично превръща името на функцията в главни букви и добавя скоби. За улеснение на потребителя стандартните функции са записани в списък. Той се активира чрез бутона fx вляво от Formula bar.

В прозореца на функцията се намира информация за самата функция и отделни полета за аргументите и. При избор на аргумент се извежда помощна информация за аргумента. Това е удобен начин да въвеждаме непознати функции или да разглеждаме как са ползвани в таблицата нови функции.


Вижте всички Excel функции тук!


Excel функции за обучение и курсове