Excel and функция

Връща TRUE, ако всички аргументи са TRUE. Функцията AND връща TRUE, ако всички нейни аргументи са оценени като TRUE, или FALSE – ако един или няколко аргумента са оценени като FALSE.

Синтаксис

AND(аргумент;аргумент;...)


Синтаксисът на функцията има следните аргументи:


Аргумент - Задължително. Логическа стойност или израз. Аргументите трябва да са логически стойности като TRUE или FALSE или трябва да са масиви или препратки, съдържащи логически стойности.


Една често срещана употреба на функцията AND е разширяване на ползата от други функции, които извършват логически проверки. Например функцията IF извършва логическа проверка и връща една стойност, ако оценката от проверката е TRUE, и друга стойност, ако оценката от проверката е FALSE. Като използвате функцията AND като аргумент на логически_тест на функцията IF, можете да проверите много различни условия, а не само едно.


В курсовете на Мицев център разглеждаме повечето функции в Excel, вижте курсовете тук!


Excel функциии

Всяка функция може да се въведе от клавиатурата съвсем нормално, като се започне със знака равно (=). С натискане на клавиша TAB или изписване на цялата функция, Excel автоматично превръща името на функцията в главни букви и добавя скоби. За улеснение на потребителя стандартните функции са записани в списък. Той се активира чрез бутона fx вляво от Formula bar.

В прозореца на функцията се намира информация за самата функция и отделни полета за аргументите и. При избор на аргумент се извежда помощна информация за аргумента. Това е удобен начин да въвеждаме непознати функции или да разглеждаме как са ползвани в таблицата нови функции.


Вижте всички Excel функции тук!


Excel функции за обучение и курсове