Excel amorlinc функция

Връща амортизацията за всеки счетоводен период. Тази функция е предназначена за френската счетоводна система. Ако един актив е закупен в средата на счетоводния период, се взема предвид пропорционалната част от амортизацията.

Синтаксис

AMORLINC(стойност; дата_покупка; първи_период; ликвидационна_стойност; период; ставка; [база])


Синтаксисът на функцията има следните аргументи:


Стойност - Задължително. Стойността на актива.


Дата_покупка - Задължително. Датата на закупуването на актива. Датите трябва да бъдат въведени с помощта на функцията DATE или като резултати на други формули или функции.


Първи_период - Задължително. Датата в края на първия период. Датите трябва да бъдат въведени с помощта на функцията DATE или като резултати на други формули или функции.


Ликвидационна_стойност - Задължително. Остатъчната стойност в края на живота на актива.


Период - Задължително. Периодът.


Ставка - Задължително. Нормата на амортизация.


База - Незадължително. Годишната база, която трябва да се използва. Определя системата на датиране:

0 или пропуснато - 360 дни (метод NASD)

1 - Действителна

3 - 365 дни в една година

4 - 360 дни в една година (европейски метод)


Амортизация

Амортизацията представлява процес на постепенно пренасяне на стойността на дълготрайните материални и нематериални активи /амортизируеми активи/ в себестойността на готовия продукт, т.е. намаляване цената на определен актив поради износване или изхабяване. Терминът има латински произход и означава умъртвяване. Амортизацията е постепенно изхабяване на предмети поради продължителна или интензивна употреба.

Амортизират се дълготрайните активи, вкл. нематериалните такива. Моралното изхабяване се дължи на развитието на технологиите, а физическото износване е свързано с елементите на машината, без които тя не може да работи. Амортизация не се начислява на земи, гори, паметници на културата, напълно амортизирани активи и такива, които са в процес на придобиване. Тук има малко изключение: при новострояща се сграда, ако част от нея може да се използва пълноценно, амортизации ще се начисляват само за тази част.


В курсовете на Мицев център разглеждаме повечето функции в Excel, вижте курсовете тук!


Excel функциии

Всяка функция може да се въведе от клавиатурата съвсем нормално, като се започне със знака равно (=). С натискане на клавиша TAB или изписване на цялата функция, Excel автоматично превръща името на функцията в главни букви и добавя скоби. За улеснение на потребителя стандартните функции са записани в списък. Той се активира чрез бутона fx вляво от Formula bar.

В прозореца на функцията се намира информация за самата функция и отделни полета за аргументите и. При избор на аргумент се извежда помощна информация за аргумента. Това е удобен начин да въвеждаме непознати функции или да разглеждаме как са ползвани в таблицата нови функции.


Вижте всички Excel функции тук!


Excel функции за обучение и курсове